Page 4 - Oglinda173
P. 4

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A LUI

               MIRCEA CĂRTĂRESCU?
                        (urmare din numărul anterior)

                  Iată marea Kehre pe care vrea s-o  îl loveşte pe ţiganul maistru Eftene, pe care-l acuză că i-a furat arma
                aducă în literatura română şi universală  infailibilă. Ţiganul recurge la un gest extrem: vine în cancelarie cu un
                Mircea Cărtărescu al II-lea, noua lui  cleşte şi-şi smulge, în văzul tuturor, singurul dinte de aur, aruncându-i-l
                schimbare la faţă. O nouă Evanghelie:  în faţă, cu tot cu sângele care se împrăştie peste pereţi şi profesori . De
                                                        22
                „Nici o carte n-are sens dacă nu e o  altfel, cruzimea dentară se extinde, laitmotivic, în întreg romanul. Michel
                Evanghelie.” De astă dată o Evanghelie  Onfray asimila creştinismul cu „o întindere de ruine”. Ambiguitatea prozei
                „a ororii de a trăi”, pe când Evanghelia  cărtăresciene lasă aceeaşi imagine pe seama altei religii: comunismul. Din
                străveche era a bucuriei de a trăi,  păcate, scriitorul nostru nu opune religiei comuniste creştinismul ortodox.
                a îndumnezeirii omului. Ce-i drept,  De ce? Corectitudinea politică arată creştinismul ca fiind românesc, în
                raţionaliştii, atei sau nu, au văzut în  consonanţă cu al ateistei Rădulescu. Soluţia lui este o erezie: pichetismul,
                vechea Evanghelie oroarea de a trăi. La  alt obrăzar al disidenţei antedecembriste. Aşa încât I(i)sus rămâne printre
                tot pasul, de pildă, într-o Contraistorie  ruine, cu tot cu Bucureşti, care este ruina în absolut. Pentru Narcis, frustrat
                a filosofiei, în şase volume, semnată de  de dublura luminoasă din oglindă, ruina înseamnă singurătate.
     Theodor Codreanu   contemporanul nostru Michel Onfray,
                se subliniază ideea unui creştinism  Anamorfozele singurătăţii
                mizantrop, care, desigur, urăşte trupul,  Narcis, adâncit în euforia oglinzii limpezi, este fericit, e centrul lumii,
                viaţa în genere. Schimbarea trăită de  gloriosul care visează la Premiul Nobel. Dar vine momentul când oglinda
   Pavel din Tars pe drumul spre Damasc ar fi dus la triumful urii faţă de  se tulbură şi Narcis se descoperă singur, cuprins de tristeţe şi disperare.
   femei, de trup, de dorinţe, de plăceri, de pasiuni, de ştiinţă şi inteligenţă,  La Cenaclul de Luni, s-a produs ruptura de perechea fericirii, tulburarea
   oglindă a transformării „foştilor persecutaţi în persecutori” : „Ontologia  oglinzii primordiale ducând fie la însingurarea totală, fie la  reflexii/
                         19
   dezesperantă a creştinilor îl condamnă pe om pentru vecie, atât cât va dăinui  refracţii în oglinzi deformante, până la monstruos. Pe acestea din urmă,
   el pe pământ. În schimb, ontologia gnostică îi disculpă pe oameni şi-i lasă  autorul narator le va numi anomalii. De altfel, unul dintre titlurile iniţiale
   liberi să acţioneze într-o lume asimilabilă cu o întindere de ruine. Adam este  a fost Anomaliile mele: „Vreau să scriu o carte despre anomaliile mele.”
                                                         23
   vinovat pentru unii, victimă pentru ceilalţi: între aceste două poziţii radical  Şi cum Mircea Cărtărescu este un mare vizual, genial când este vorba de
   antinomice se joacă destinul omenirii.” 20        a reproduce suprafaţa lucrurilor (de unde gloria adusă de nesecatul apetit
     Noul Mircea Cărtărescu, anti-scriitorul, pe care versant se postează?  pentru simulacrul-parodie-puzzle postmodernist), deşi crede că în Solenoid
   Pe al ontologiei gnostice, care evadează din creştinism, sau pe al Evangheliei  a ieşit din literatură, continuă, fireşte, să recurgă la figuri artistice, de astă
   lui Iisus? Grea dezlegare a enigmei! Atât de grea, încât nici nu poţi judeca  dată una centrală, împrumutată dintr-o artă vizuală prin excelenţă, pictura
   gnosticismul ateist al profesoarei de istorie, Rădulescu, agent al terorii de la  barocă: anamorfoza. Toate anomaliile despre care vorbeşte prozatorul sunt
   Şcoala 86. Între colegii profesorului de limbă şi literatură română, doamna  anamorfoze provocate de tulburarea oglinzii primordiale a lui Narcis, apa.
   Rădulescu e mesager al istoriei, în vreme ce Europa trăieşte în postistorie  Nemaifiind un Narcis obişnuit, naratorul pretinde chiar că, spre deosebire
   (cum va decreta Fukuyama), în postmodernism. Particularizând, ea predă  de ceilalţi oameni, el n-a trecut prin freudianul, „obligatoriul stadiu al
   românism în timp ce spiritul veacului e în postromânism. Volumul al treilea  oglinzii” , încât nu s-a recunoscut niciodată în oglinda spartă şi veche din
                                  24
   din Orbitor este impregnat de postromânism, observă un comentator,  casă (ceea ce se va întâmpla abia în preventoriul Voila din Bucegi ). A
                                                        25
   amintit aici. Tradiţia voievodală a istoriei româneşti este acolo nimicită,  fost frustrat, deci, de euforia autoerotică a lui Narcis, trezindu-se faţă-n
   evocând atmosfera din Politicele lui H.-R. Patapievici. Postromânismul  faţă cu sine atins de o ură groaznică împotriva dublurii sale din oglindă,
   înseamnă, implicit, posteminescianism, care va fi marcat definitiv de  cuprins, totodată, de spaima de tot ce-i în jur: „faţa mea, pe care mi-o
   faimosul număr 265/1998 din „Dilema”, în care unul dintre semnatari este  ştiu din oglinzi şi pe care-o urăsc cum n-am urât nimic pe lume” . Are
                                                        26
   Mircea Cărtărescu.                    această revelaţie negativă chiar şi în preajma celor patruzeci de feţe din
     Atunci s-a semnat decesul condiţiei de poet naţional clamată şi de  clasa de la 86: „feţele lor, cu trăsături mici, neformate, feţele lor de care
   marele critic. Interesant că Mircea Cărtărescu face oarecum figură aparte  mi-a fost întotdeauna frică”. De unde imposibilitatea de a fi creştin, de a
   faţă de tinerii comilitoni care i-au negat total poetului geniul liric şi geniul  înţelege îndemnul iisusiac: Lăsaţi copiii să vină la mine. Această anomalie
   de gânditor. El ştie că „furioşii” mint într-o nedreaptă devălmăşie. Şi atunci  îi răpeşte şansa de a avea talent de dascăl. Este prea uriaş decalajul dintre
   recurge, anticipat, la ruptura din sânul propriei personalităţi, descoperind  măreţia livrescă a „neprofesorului” care este şi ceea ce trebuie să comunice
   doi Eminescu: unul, cel glorios, romantic, „idol naţional” şi celălalt, mizer,  omuleţilor din clasă: „Aş avea atâtea să le spun, aş putea clădi cu migală
   anonim, suferind, păros, cu platfus etc. Pe întâiul Eminescu, cel respins şi  puntea între două culturi sau între două civilizaţii (între două specii?), totuşi
   hulit de Cristian Preda, T.O. Bobe, Pavel Gheo Radu, Răzvan Rădulescu  le vorbesc despre caprele Irinucăi şi le explic ce sunt sarcopţii râiei, fiindcă
   et tutti quanti, îl învăluie cu tăcerea, pentru ca să-l scoată în relief pe al  îmi apăr pielea, fiindcă de trei ani fac totul ca să scap şi să fug…” Pentru
                                                       27
   doilea, mâna de pământ, alter ego al autorului Căderii din Solenoid. E  el, şcoala înseamnă obsesia păduchilor şi a râiei. Nu poate privi cu umor
   o ambiguitate care poate însemna, deopotrivă, suprem elogiu adus lui  râia de la caprele Irinucăi: copiii îi pun aracet pe scaunul de la catedră, fug
   Eminescu, satisfăcând, în acelaşi timp, ferocitatea atacurilor comilitonilor.  înaintea lui din clasă, sunt trataţi ca puşcăriaşi de întreg colectivul didactic,
   Inteligenţa dedublată a lui Cărtărescu a funcţionat ireproşabil, riscând,  semn al „sclaviei şcolare”, siliţi să poarte uniforme, iar pe mâna stângă li se
   totuşi, să fie asimilat demolatorilor, ceea ce nu este, fiindcă, bunăoară, fără  imprimă, ca la Auschwitz, un număr matricol. Sunt bătuţi în toate felurile,
   poezia lui Eminescu parodia/simulacrul enorm care este Levantul n-ar fi  cu ghiului doamnei Rădulescu, cu palma, cu catalogul, pe când, în rest,
   fost posibil.                      profesorii nu fac, toată ziua, decât să pună şi să şteargă note în catalog,
     Aţi băgat de seamă că printre denigratorii dilematici se găseşte şi  cutremuraţi de o frică patologică faţă de directorul Borcescu, un individ
   un Rădulescu. Personajul din Solenoid are ceva din anvergura celui din  scund, obez, ştirb, cu haine duhnind de mirosuri, pronunţând cuvinte de
   „Dilema”. Camelian Propinaţiu a observat că Mircea Cărtărescu reia, din  neînţeles, hărţuindu-le sexual pe bietele profesoare şi învăţătoare. Toate
   cărţile anterioare, situaţii şi nume de personaje. Un dentist fioros există  sunt anamorfoze ale singurătăţii sale şi ale Bucureştiului: „De câte ori,
   în Enciclopedia Zmeilor, numele celor două Irine este preluat din De ce  în epoca aceea de o tristeţe fără sfârşit, nu m-am trezit cu sentimentul că
   iubim femeile etc. Interesant că dilematicul Rădulescu „apreciază” şi el  mă aflu într-o celulă îngustă ca un cavou, îngropată adânc sub pământ?”
                                                         28
   din moştenirea eminesciană figura-ruină din ultima fotografie a poetului.  (Nu ştiu de ce, dar dacă, la Bacovia, cavoul e credibil, având dimensiunea
   Mai mult, Statuia Damnării din roman este anticipată de acest Rădulescu în  abisului ontologic, cavoul declarativ cărtărescian dă senzaţia unuia livresc,
   „Dilema”, ca oglindă a ultimei poze eminesciene: El îşi etalează preferinţa  de simulacru intertextual, care te lasă rece!). Şi această ghilotină aruncată
   pentru „adevăratul” Eminescu, fotografia omului-ruină, regretând că nu i  peste meseria de profesor: „E inimaginabil cât de tâmpitoare e meseria
   s-a ridicat „sifiliticului” o statuie care să oglindească: „un adult cu chelie,  de profesor, cât de mult te degradezi, an de an, corectând teze şi scoţând
                                                        î
   adipos, cu ochii uşor exoftalmici. În statuie, ochii lui să fie luminoşi ca  şcolarii la lecţie, repetând de zeci şi sute de ori aceleaşi fraze, citind «cu
   farurile duble ale unei locomotive Pacific, capul lui (sic!) să se rotească în  intonaţie» aceleaşi texte, vorbind cu aceiaşi colegi în ochii cărora vezi
   jurul gulerului înalt de la cămaşă, şi lumina de sub genele lui ostenite să  aceeaşi disperare şi neputinţă pe care ei o văd în ochii tăi (şi pe care ţi-o vezi
   călăuzească vapoarele spre ţărm.” 21           şi tu în fiecare dimineaţă când te bărbiereşti în oglindă). Ştii că decazi, că
     Doamna Rădulescu, profa fioroasă de istorie românească, este o  mintea-ţi devine o vomă de citate bombastice şi clişee, şi totuşi nu poţi face
   asemenea călăuză „eminesciană” de statuie strivitoare. Aura ei este enormul  altceva decât să urli neauzit, asemenea torturatului dintr-un beci subteran,
   ghiul de aur de pe deget cu care lovea, necruţătoare, elevii incapabili să  singur cu călăul său, privind cu luciditate totală cum i se sfâşie ţesuturile
   înveţe istorie naţională. Mai mult, tot cu acest ghiul, care este şi xenofob,  trupului, cum e eviscerat de viu fără putinţa împotrivirii.” 29
   11664                     www.oglindaliterara.ro
   1   2   3   4   5   6   7   8   9