Page 5 - Oglinda173
P. 5

De la oglinda acvatică a lui Narcis pare că ajungem la oglinda  postmodernismul a apus. De fapt, l-a continuat şi în prozele care i-au
   neagră a lui Arghezi, pe care el o descoperă în timpul rătăcirii, împreună  sporit faima, chiar în varianta cvasipornografică a generaţiei următoare, nu
   cu profesorul de matematică, Goia, în hala Fabricii Vechi de Ţevi Sudate,  doar prin declaraţii de felul: „Ce-i mai mişto pe lume decât să te fuţi?” În
   părăsite:  oglindă vecină cu lichidul ocupat de „un fantastic vierme de  Solenoid, scenele erotice, câte sunt, încearcă să evite naturalismul porno.
   purpură-ntunecată”, navigând, anamorfotic, precum şarpele Ouroboros ce- Relaţiile naratorului cu soţia Ştefana, neajungând la stadiul iubirii, se
   şi muşcă veşnic coada: „Iar de pe podeaua de onix superlustruit, oglindă  rezumă, în esenţă, la masturbări în doi, depăşite, în schimb, de levitaţiile
   neagră-n care se reflectau cele mai mici detalii ale sălii, se afla culcată, cu  erotice cu Irina, care se consumă în casa veche, zidită pe solenoid şi
   pleoapele-nchise şi respirând încetişor, o fetiţă de o colosală mărime./ Putea  aflată în strada Maica Domnului. Aici, levitaţia are menirea să sugereze
                 30
   să fi avut cincizeci de metri lungime.” Era, probabil, chipul fetiţei Valeria  transcenderea iubirii fizice şi pasionale către transparenţa trupurilor, către
   care evada din sclavia şcolară, împreună cu ceilalţi elevi, în ruinele fabricii.  sufletul uitatei agapè creştine. Totuşi, naratorul plasează experienţa erotică
   Ajunşi, în fugă, în turnul Castelului de apă, perspectiva anamorfotică se  în zona onirică, în spaţiul anomaliilor, de unde apetitul pentru experienţele
   prelungeşte: „M-am uitat în golul luminat din miezul turnului şi-am văzut,  lui Nicolae Vaschide, culminânde cu polimorfia eroto-onirică a momentului
   înfiorat, că trupul lui Goia se răsucea ca un şarpe negru până în josul scării,  Chloe, care aduce pe lume insolita fetiţă Alesia descoperită în subterana
                        31
   de-a lungul întregului turn, iar tălpile erau jos pe pământ.” Anamorfozele  solenoidă a Bucureştiului. Relaţia cu Irina din care rezultă a doua Irină
   au rezonanţa umbrelor din grota lui Platon. Astfel de grote sunt şcoala,  e similară. Nici Chloe şi nici Irina nu sunt „alese” pentru frumuseţe,
   dispensarul, sanatoriul Voila, cabinetul dentar, clădirea Miliţiei unde  imaginarul oniric primând ca acces spre alte dimensiuni existenţiale: „Dacă
   mergea, uneori, cu părinţii la schimbat de buletin. Acolo, rămânea singur  n-ar fi fost visele, n-am fi ştiut niciodată că avem un suflet. Lumea reală,
   sau cu alţi copii, într-o sală mare, întunecată: „Peste tot, şi la dispensar,  concretă, tangibilă ar fi fost tot ceea ce este, singurul vis permis nouă, şi
                                                       45
   şi aici la miliţie, şi oriunde ne duceam era câte-un perete un tablou  pentru că singurul, incapabil să se recunoască pe sine drept vis.” Aşadar,
   înfăţişând un om cu faţa masivă, ochi grei şi părul cărunt.” Acolo: „Ne  visele nu sunt simple imagerii depozitate în inconştient, ci pot duce la visul
                         32
   ţineam de mânuţe, şi siluetele noastre minuscule se-ntindeau pe pereţii şi  viselor, orama, capabil să creeze realitatea sau să o scoată-din-ascundere
   tavanul grotei în anamorfoze monstruoase, mereu altele, ca la bâlci, în sala  heideggerian. În asta a constat geniul lui Vaschide: a părăsit facultatea din
   oglinzilor strâmbe.” 33                 Bucureşti, după întâlnirea cu Alfred Binet, şi „fără să-şi ia licenţa, pentru
     Prima dintre anamorfoze, cum am văzut, este trupul propriu de care  un safari pe care-l continuă toată viaţa: vânarea visului suprem, orama.”
   nu s-a bucurat în stadiul oglinzii, încât contemplarea acestuia nu mai are  Tripartiţia visului a aflat-o Vaschide de la un filosof din secolul al patrulea
   nimic erotic, devenind unul pur mintal: „Trupul meu nu e pentru mine  de după Hristos, Chalcidius: phantasma, chrematismos, orama. Stadiul
   erotic. Parcă nu peste trupul, ci peste mintea mea îmi trec degetele. Mintea  orama e, se pare, al iubirii definite de Eminescu ca a visa acelaşi vis de
                        34
   mea îmbrăcată în carne, carnea mea îmbrăcată în cosmos.” Mintea pare a  către două fiinţe umane, bărbat şi femeie, departe de orice fantaserie, „visul
   fi sursa tuturor anamorfozelor: „Bănuiala mea este că, de fapt, anomaliile  esenţial, mai adevărat decât realitatea” , zice şi Cărtărescu. Din păcate,
                                             46
   mele îşi au sursa în zona minţii în care distincţiile astea nu funcţionează, iar  el nu ştie prea multe despre Eminescu, rămânând la imaginea individului
                       35
   zona asta a minţii mele nu este decât o altă anomalie.” Din acest trup îşi  păros, ruinat din ultima fotografie. La Cărtărescu, visul este iubirea ca
   desprinde, totuşi, adevărate fetişuri: codiţele din anii copilăriei, când mama  evadare: „Orama este planul de evadare pe care-l primeşti în celula ta, prin
   îl purta ca pe o fetiţă, bucăţelele de sfoară din buric, dinţii de lapte. Naşterea  ciocănituri într-un zid aflat la zeci de metri deasupra mării.”
                                                     47
   într-un cartier din Bucureşti este iarăşi o anomalie: „De fapt, mă născusem  Dar, cu această evadare din realitatea-carceră, nu ne întoarcem la
   acolo, în cartierul Colentina, la mahala, într-o maternitate dărăpănată,  clişeul romantic al evadării în vis, regăsind fantasmele, iluzia? Problema
   improvizată în vechea clădire a unui semi-tripou, semi-bordel de dinainte  e cine bate în zid ca să ne lumineze asupra scenariului evadării. Întrebarea
   de 1944, şi îmi trăisem şi primii ani undeva la Doamna Ghica, într-un ghem  şi-o pusese „inventatorul” oglinzii negre, Tudor Arghezi, în Duhovnicească,
   de ulicioare demn de un ghetou evreiesc.”        în momentele sale de crudă îndoială: „Ce noapte groasă, ce noapte grea!/
                  36
     Anomalia centrală a întregii cărţi este chiar Bucureştiul, „oraşul cel  A bătut în fundul lumii cineva.” Este Iisus fugit de pe cruce, sau deus
   mai trist de pe faţa pământului”, oraş al ruinelor, al bolilor, al ruginii, toate  absconditus al teologiei negative a lui Karl Barth? Evadatul evocat de
   după chipul şi asemănarea locuitorilor . La o primă vedere, ne confruntăm cu  Mircea Cărtărescu, în alte pagini, arde de nerăbdarea de a se întoarce la
                37
   cea mai coşmarească imagine a capitalei. A se întoarce în locurile copilăriei  temniţa din care scăpase pentru a afla cine i-a bătut în zid spre a-l iniţia în
   înseamnă călătorie „către… nimic, către pustiu…” Un oraş singular între  arta evadării. Dincolo de zid însă nu era nimeni, era nimicul. Nimicul acesta
                     38
   toate din lume, proiectat „ca un muzeu sub cerul liber, muzeu al melancoliei  este drama centrală a textualismului cărtărescian, bântuind, deopotrivă,
               39
   şi al ruinării tuturor lucrurilor.”  Constructorul Bucureştiului: „Ideea sa  aventura logosferică din Levantul, din Nostalgia, din Orbitor, transferându-
   de geniu a fost să clădească un oraş deja ruinat, singurul pe care oamenii  se intact şi-n Solenoid.
            40
   ar trebui să-l locuiască.” Loc al unei metafizici negre: „Bucureştiul nu         (continuare în nr. viitor)
   e un oraş, ci o stare de spirit, un oftat adânc, un strigăt patetic şi inutil. E  ___________________
   asemenea bătrânilor ce sunt doar răni umblătoare, nostalgii închegate cum  19  Michel Onfray, O contraistorie a filosofiei. Creştinismul
   se încheagă sângele pe pielea zdrelită.” Peste tot, palate în ruină peste  hedonist, vol. 2, trad. de Mihai Ungureanu, Editura Polirom, 2008, p. 5.
                  41
   care domină „uriaşa clădire a Morgii”. Este şi imaginea din lectura de la  20  Ibidem, p. 37.
   Cenaclul de Luni: noroi versatil/ noroi al lăzilor/ noroi al noroaielor/ noroi  21  Răzvan Rădulescu, Eminescu văzut de departe, în „Dilema”, nr.
   al ceţurilor/ noroi/ noroi. Anomalia Bucureştiului are corespondent doar  265/1998, p. 9.
   în anomaliile viselor, în corespondenţele dintre halele cu geamuri sparte şi  22  Mircea Cărtărescu, op. cit., p. 255.
   imaginile anamorfotice din vis. Invocă, în acest sens, viziunea oniromantică  23  Ibidem, p. 90.
                 42
   a lui Nicolae Vaschide asupra capitalei . Singurătatea imensă a Narcisului- 24  Ibidem, p. 477.
   narator are echivalenţă: „Bucureştiul era un burete de ghips, o colonie  25  „Ne-am repezit în faţa şirului de oglinzi de la chiuvetă, aşezate
   de madrepori, un loc neasemănător cu vreun altul de pe această lume.”  prea sus ca să ne putem vedea-n ele când ne spălam. Într-o străfulgerare
                             43
   Este oraşul construit pe şase solenoizi (cele şase sectoare) care zbârnâie  m-am văzut atunci în oglindă, prima dată-n viaţa mea când m-am văzut
   din adâncuri, oraşul condiţiei umane. Rezonanţa lui de fond trimite către  şi m-am recunoscut, cu oroare, pe mine însumi, ca-n visele cu autoscopie,
   alte şi alte anomalii, cu aceeaşi „deznădăjduită obscuritate” a labirintului  ca şi când, fără ştirea mea, un savant nebun m-ar fi clonat şi, fără să mă fi
   perfect, „având în centru enigma totală”, labirintul bibliotecarului Palamar  prevenit, m-ar fi dus în faţa sosiei mele.” (p. 478).
   din dulapul de metal gri perlat, profeţia lui „pentru vremurile viitoare, când  26  Ibidem, p. 58.
   vom vedea nu ca prin oglindă, ci faţă către faţă” , ca-n profeţia biblică. 27  Ibidem.
                    44
     Anomaliile sunt semne pentru cei aleşi, pentru dezlegarea „enigmei  28  Ibidem, p. 89.
   totale” a evadării din labirint.              29  Ibidem, p. 97.
     Cheia decriptării anamorfozelor constă în capacitatea de a te posta  30  Ibidem, p. 149.
   în unghiul cel mai potrivit din care să restitui realul nedeformat. Asta  31  Ibidem, p. 150
   presupune şi încercare eminesciană, căutarea adevărului: „Ah! atuncea  32  Ibidem, p. 231.
   ţi se pare/ Că pe cap îţi cade cerul:/ Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă  33  Ibidem, p. 232.
   adevărul?” Dar dacă ne întoarcem la arta-adevăr, ca antiteză a mimesis- 34  Ibidem, p. 12.
   ului, nu dăm peste cap întreaga estetică modernistă şi postmodernistă,  35  Ibidem, p. 91.
   ultimeia fiindu-i subordonat, cu surle şi tobe, însuşi Mircea Cărtărescu?  36  Ibidem, p. 21.
   Nu cumva ne aflăm în faţa cutremurului resimţit de marele critic la apariţia  37  Ibidem, pp. 127, 128.
   intempestivă a Solenoidului? Nu e aceasta adevărata cauză a lepădării  38  Ibidem, p. 22.
   manolesciene de Cărtărescu? Intrăm într-o zonă fierbinte a destinului
                                 39  Ibidem, p. 29.
 î  schimbării la faţă a scriitorului, a părăsirii totale a postmodernismului.  40  Ibidem, pp. 555-556.
   cărtărescian care ne sileşte să ne punem întrebarea dacă ne aflăm înaintea
                                 41  Ibidem, p. 557.
                                 42  Ibidem, p. 598.
     Nimicul şi frica
                                 43  Ibidem, p. 599.
     Postmodernismul, ca pur simulacru al minţii, a dus literatura într-o
                                 44  Ibidem, p. 756.
   înfundătură fără ieşire, semnându-i decesul care a coincis cu o ultimă
   zvâcnire mizeră – pornoliteratura. Mircea Cărtărescu însuşi a ridicat jocul  45  Ibidem, p. 582.
                                 46  Ibidem, p. 584.
   simulacrelor pe culme, în poezie, prin Levantul, declarând, orgolios, că,  47  Ibidem, p. 585.
   după această carte, comparată de Nicolae Manolescu cu Ţiganiada,
                          www.oglindaliterara.ro                 11665
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10