Page 7 - Oglinda173
P. 7

UN GÂND, O FAPTĂ, UN DESTIN
                  N-aş putea ca în acest an  mai exact primul volum al cărţii
                să las să treacă ziua de 23 aprilie,  aduce în faţa cititorului o lume
                ziua de Sf.Gheorghe fără să  tangibilă, prezentă, reală şi mai
                exprim recunoştinţa, însoţită de  ales (i) responsabilă,  care s-a
                un cuvânt de bine,  în numele  jucat cu vieţile şi viitorul nostru,
                meu şi al cenaclului ,,Duiliu  al tuturor românilor după bunul
                Zamfirescu,, vizavi de scriitorul  plac. Conţinutul cărţii dezvăluie
                Gheorghe  Andrei   Neagu.  mistere, lumea culiselor, acolo
                Fondator al  Asociaţiei Culturale  unde s-a decis soarta unui popor,
                Duiliu Zamfirescu, al revistei  soarta unei ţări. Dar...cine are
                Oglinda literară, al cenaclului  curiozitatea aflării conţinutului, îl
     Mariana Vicky    Duiliu Zamfirescu şi semnatarul  informez că va găsi ,,Un securist
       Vârtosu     multor creaţii literare personale şi  de tranziţie,, pe raftul Bibliotecii
                colective, Gheorghe Andrei Neagu  Jud. Duiliu Zamfirescu.Înainte
                a avut(are!) o activitate literară  de a-i transmite gândurile noastre
   susţinută. Dovada făcând-o numeroasele cărţi şi articole publicate,  cele mai sincere, ale cenacliştilor,
   participările şi organizările de evenimente culturale de mare  îmi permit să-i doresc să rămână
   ţinută(printre altele, organizator al Festivalul Naţional de creaţie  acelaşi optimist şi încrezător
   literară ,,Duiliu Zamfirescu,,- înfiinţat în anul 2001 şi, dizolvat  creator, să creadă în continuitatea
   peste şapte ani mai târziu din lipsă de susţinere). Poet talentat,  şi viaţa lungă a unicului copil(fiica sa, Oglinda literară); să ne
   scriitorul şi-a exersat condeiul cu acest gen literar,(după cum singur  vedem lunea la ora 17 fix!...şi să ne re-vedem până la expirarea...
   a mărturisit)  apropiindu-se de proză cu sfinţenie şi desăvârşire.  cărţilor de identitate, aşa cum au fost emise (în spiritul şi litera
   Aşa se explică noua apariţie  editorială - UN SECURIST DE  legii!): LA MULŢI ANI, Gheorghe Andrei Neagu! de ziua
   TRANZIŢIE/ girată de StudIS Iaşi – carte care vorbeşte despre  numelui dvs., ziua unui biruitor.
   curajul şi verticalitatea scriitorului, dezvăluind lumii faţa nevăzută,  Mariana Vicky Vârtosu
   de culise, a unor ,,personaje,,-cheie în viaţa socio-politică a      şi
   României postdecembriste. Un document istoric temerar, cartea,  Cenaclul Duiliu Zamfirescu

   biroul ei luxos şi câteodată se ridică în picioare ca să-şi convingă clientul. Ei  – al enciclopediei este infinit, pentru că implică cercul; istoria este ca un
   bine, atunci, în spatele ei, se derulează biblioteca personală cu acele tomuri  izvor, enciclopedia ca e fântână: izvorul vine spre tine, irigă, „înrâureşte”,
   masive, alburii cu chenare albastre pe cotor, aliniate, vreo două sau trei  aduce creşterea, „educă” – pe când la fântână vii tu, intervine o selecţie aici
   rafturi tapetate cu acelaşi format. Lumea de bibliotecă recunoaşte imediat  implicând nu numai liberul arbitru, dar şi acel simţ, tot istoric în fond, al
   „Enciclopedia universalis”, acea îmbrăţişare în stil italian a întregii lumi  alegerii, al „chemării” – iar apele sunt la fel de proaspete; apoi, de istorie
   cunoscute. Asta îl apără pe intelectualul italian: enciclopedia din spatele  te poţi sătura la un moment dat – de enciclopedie n-ai cum să te saturi odată
   său. În numele ei, sub scutul ei, poate aborda cele mai delicate, cele mai  ce i-ai simţit chemarea…Una caută şi cercetează arhive, „izvoare” va să
   fierbinţi chestiuni actuale…El, intelectualul italian (sau cel francez, englez  zică, şi-şi creează ştiinţele ei auxiliare – cealaltă elaborează ediţii critice,
   etc) poate vorbi – nu neapărat liber, dar în cunoștință de cauză și cu avizul  bibliografii, biografii (cât de necesar ar fi, şi la noi, un Institut Biografic
   înaintașilor săi – despre Mussolini, de pildă, ori despre fasciștii italieni:  Român, un fel de IBR, care să adune sub toate numele istoriei române ce
   sunt acolo, puși pe alfabet, explicați cu bunele și relele lor, în ediții reluate,  se ştie despre ele!...). Istoria, când se referă la literatură, implică axiologie
   îmbunătățite, schimbate; oricum, dar sunt acolo, nu sunt șterși din cartea  – şi reduce dintr-un condei ce nu i se pare valoare – pe când enciclopedia
   vieții, avocata Carla Ponti nu-i inventează, nu-i descopeeră, se referă la  tratează cu mai mult respect termenii…  În fine, istoricul ia decizii, trebuie
   oricare cu trimitere, comentariu etc.          să ia deseori decizii; enciclopedia, s-ar zice, doar desfăşoară lucrurile.
          Noi am devenit de poveste cu protestele noastre pe la porţile  Dar să vedeţi ce autotelic mai sunt eu însumi când desfăşor argumentele
   enciclopediilor apusene, cu slogane de tipul „Larousse-ul munte!”  sau   pentru data naşterii lui Eminescu – şi totuşi, în final, mă supun, ca noi toţi,
   „Nu spune adevărul despre noi!” Foarte bine, ni se răspunde ferm, dar pe  istoricului, care a decis altfel. Pentru că aşa este: istoria stabileşte, adică
   Larousse ce scrie? Scrie cumva că este o enciclopedie… românească? Dar  face stabile, de nemişcat, multe lucruri. Într-un climat normal, firesc, de
   enciclopedia românească, ea unde este ? Vreau să spun că această mult  existenţă egală a acestor două preocupări omeneşti, deciziile se iau în acord.
   visată şi dorită integrare europeană se face prin instituţii, nu prin indivizi.  La noi, pentru că trăim de mai bine de un secol doar cu istoria în sânge, sunt
   Una e să merg eu, marele X, la Paris şi să dau mâna cu imenşii lor X,Y,Z –  lucruri stabile, dar acordul nu mai trăieşte în inimă, în cord, acolo unde-i
   şi alta este să ne vizităm ca instituţii. Este ca o tubulatură: ţevile trebuiesc  este locul – ci s-a instalat în creier…
   îmbinate, nu furtunaşele, nu supapele de refulare a presiunii…Până atunci
   – adică până când vom avea instituţia funcţională enciclopedică proprie,        3. „Var și cărămidă că-i lucrare multă…”
   sau până când ne-o vor face tot străinii (pentru că de un dialog instituţional,
   la urma urmei, ei au mai mare nevoie decât noi; deocamdată, însă, observ      Spun că spiritul enciclopedic naște și păstrează națiunile, și am în
   că americanii, de pildă, ne vând în traducere românească „Enciclopedia  vedere chiar un fapt de definire. O națiune se definește pe sine în primul
   britanica”, adică americană: ei au cumpărat brandul de la englezi…) –  rând prin istituții. Las deoparte adevărul istoric după care națiunea este o
   perpetuăm în toate direcţiile spiritul cronografului lui Moxa, un fel de  fază evoluată, o devenire a unui popor (care este, la rândul lui, o devenire
   destin de rezervă al culturii noastre, care rezervă a devenit cale regală.  a unei populații, nu este așa ?). Da; dar o națiune trebuie să aibă, pentru a
      Nu e locul, aici, nici pentru a face diferenţa între enciclopedism şi  fi plenar recunoscută de alte națiuni, o capitală, cel puțin o universitate,
   istorism; o dezbatere pe această temă ar fi, de altfel, necesară. Destul că  un parc național, o rezervație națională, un metrou, un teatru național, o
   istoria este sinteză – iar enciclopedia este analiză; prima are mereu înainte  academie (una singură), o istorie națională, un dicționar al limbii naționale:
 î  poate fi cât de scurtă – a doua, cât de lungă, cu reeditări, completări, aduceri  mari spirite enciclopedice: Dimitrie Cantemir este aproape contemporan
                               acestea sunt instituții – pe care noi, românii, le avem. În plus, noi avem
   un scop dominant – cea de-a doua se înşurubează alfabetic în termeni; prima
                               cu enciclopediștii francezi; Mircea Eliade este, poate, cel mai mare
   la zi etc.; prima caută o coerenţă, adică o impune din afară, dinspre autor ori
                               (important) enciclopedist al secolului al XX-lea – fie și numai pentru
   dinspre sistem de gândire, viziune, etc. – cealaltă are o coerenţă interioară,
   în sensul că ce scrie la litera „A” se potriveşte firesc cu ce scrie la litera
                               Enciclopedia Religiilor. O enciclopedie națională, însă, nu avem. Este o
   „B” ori la alte litere; dacă nu se potriveşte – nu este credibil întregul, şi o
   enciclopedie luptă pentru credibilitate, pentru a fi etalon naţional dialogal  carență instituțională întreținută, cred, voit – nu din neștiință.
   în universalitate. Şi încă: drumul istoriei este lung şi nesfârşit în prezent       (continuare în nr. viitor)
                          www.oglindaliterara.ro                 11667
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12