Page 9 - Oglinda173
P. 9

Devastat de tristeţe, fără
    Jurnal de bibliotecă                 prieteni, fără să fi avut parte în
                               toată existenţa sa de iubirea unei
          Borromini                 femei, acum bătrân şi aproape
                               surd locuia singur ca „un povero
                               mobilio”, într-o căsuţă modestă
                               în „Vincolo dell’Angelo”, din
     Francesco Castelli, zis Borromini (1599-1667), reprezentant de  apropierea bisericii San Giovanni
   seamă al barocului târziu este, fără nici un dubiu, alături de alt maestru,  dei Fiorentini. Ieşea rar din casa,
   Giovanni Lorenzo Bernini, făuritoriul Romei baroce. Bisericile San  era neglijent îmbrăcat şi pe chipul
   Carlino alle Quattro Fontane, San Ivo alla Sapienza şi Sant’Agnese  său răvăşit se citea descurajarea şi
   in Agone – socotite bijuterii arhitectonice – fac parte integrantă din  suferinţa... Preocupat, nepotul său,
   tezaurul baroc al Cetăţii Eterne.            Bernardo a chemat de mai multe
     Una din lucrările sale importante şi totodată surprinzătoare este,  ori pe doctorul. Baldonucci, care  Matei Romeo Pitulan
   desigur, „Galeria Prospettica”, comandată de cardinalul Bernardino  ne povesteşte că „pocchi giorni
   Spada (îndrăgostit de virtuozitatea artiştilor barocului), pentru palatul  avanti dalla sua morte, Borromini
   său din Roma.. Galeria a fost construită de Borromini într-un singur  diede alle fiamme tutti suoi disegni (câteva zile înainte de-a muri,
   an (1652-1653), având colaborarea matematicianului călugăr agostinian  Borromini şi-a ars mare parte din desene...).
   Giovanni Maria da Bitonto. Profunditatea virtuală a galeriei este de 35  Nu ne sunt cunoscute împrejurările în care Borromini, într-o
   de metri, dar lungimea sa reală are numai 8,82 metri! Iluzia optică a fost  astfel de criză, agitat şi de nestăpânit, în noaptea de 2 august 1667,
   obţinută de convergenţa dintre înălţimea coloanelor spre punctul de fugă  îşi înfige violent, cu patimă, spada până la prăsele în pântece... În
   (racursiu) şi parcursul înălţat al mozaicului pardoselii şi al plafonului  Archivio Storico Roma – Cartari Febei vine scris: “Notizia della morte
   galeriei. Pe fundalul perspectivei, de la jumătatea anului 1800, a fost  del Borromini. 1667 agosto 3. Martedi notte, 2 agosto, alle otto hore,
   expusă copia unei statui, reprezentând un „guerriero di età romana”  succese un caso stravagante et lacrimevole, che il cavalier Francesco
   (soldat roman)...                    Borromini architetto celebre, caduto da alcuni giorni in pieno humore
     Descoperirea legilor perspectivei liniare şi axiale i se datorează  hipocondriaco, con una spada, appogiata col pomo in terra e con la
   practic lui Brunelleschi (1377-1446). Giotto, în pictura sa reprezentase  punta verso il proprio corpo si ammazo. Hebbe però questa grazia,
   relieful fondului prin linii şi planuri subordonate figurilor, dar aceasta nu  che alla caduta accorse alla sua camera un suo servente che dormiva
   constituiau încă o perspectivă a spaţiului. Descoperirea lui Brunelleschi   vicino, lo sovvene, e poi aiutato da religiosi si confessò e comunicò
   i-a influienţat pe toţi artiştii, fie ei pictori, sculptori sau arhitecţi. Paolo  e mori mercoledi 3 agosto alle dieci ore”. Auzind urletul disperat al
   Uccello exprimându-şi entuziasmul a exlamat: „Oh, che dolce cosa  artistului, Francesco Massari, maistru-zidar, care îl supraveghea, se află
   à questa prospectiva!”. Masaccio, Masolino, Mantegna, Piero della  în faţa unei scene de coşmar. Oamenii justiţiei sosesc la faţa locului
   Francesca şi chiar Leonardo da Vinci, mai târziu, aplică, în frescele lor,  şi îl ajută să-şi scoată sabia din trup. Preotul-confesor vine în grabă
   practica perspectivei cu multă iscusinţă şi riguare...  şi Borromini se spovedeşte, recunoscând „d’essersi procurato da solo
     Din anul 1926 palatul Spada este sediul Consiliului de Stat dar  l’orribile squarcio”. (că singur s-a înjunghiat). Liniştit şi lucid el îşi
   publicul poate vizita şi cele patru săli ale muzeului în care sunt expuse  aminteşete cum s-au petrecut faptele: „avevo la spada qui in camera a
   lucrările unor artişti celebri printre care Tizian, Rubens, Domenichino,  capo al letto et appesa a queste candele benedette...disperato ho preso
   Guercino, Baciccia şi Guido Reni (vezi portretul cardinalului Spada şi  la detta spada, e poi mi sono buttato sopra di essa spada della quale con
   Giuditta) din colecţia de artă a cardinalului Spada   la forza che ho fatta ciò che entrasse nel mio corpo sono stato pasato da
     Vorbind de “pictura în perspectivă” nu trebuie să-l uităm pe  una parte all’altra” (aveam spada la capul patului /.../ am luat spada şi
   Bramante, care între anii 1480 -1482 , fiind arhitectul ducelui Gian  disperat m-am arucat asupra ei /.../ cu forţă spada mi-a străpuns corpul,
   Galeazzo Sforza a creat, probabil, cea mai fascinantă “pittura prospettica  dintr-o parte în alta /.../).
   rinascimentale italiana”, pe care o putem admira şi astăzi, în biserica  Va supravieţui numai o zi şi, după dictarea testamentului şi
   “Santa Maria presso San Satiro” din Milano ...     primirea „i sacramenti” (împărtăşaniei) „alle sei di mattina del 3 agosto
     Borromini era un om nesociabil şi ursuz, veşnic stingher, un  1667”, Francesco Borromini va trece în adormire. Certificatul de deces
   portret îl înfăţişează ca un om cu trăsături comune, o frunte încreţiă  din “Archivio Storico del Vicariato” consemna următoarele: “Atto di
   cu o privire bănuitoare. Despre viaţa sa personală nu se şti aproape  morte di Francesco Borromini 1667 agosto 3. Illustissimus dominus
   nimic...Se născuse spre sfârşit de secol, la 27 septembrie 1599, într-un  Franciscus Borrominus, eques Christj, aetatis suae annorum 70 circiter,
   sătuc, Bissone din Canton elveţian Ticino... În anul 1608 îl regăsim  animan Deo redditit, omnibus sacramentis Ecclesiae munitus in nostra
   în capitala lombardă, muncind ca tânăr “ucenic cu dalta”, la finisările  parrocchia ( San Giovanni Battista dei Fiorentini) die 3 augusti 1667, et
   construcţiei Duomului din Milano. Nu după mult timp, pleacă la Roma,  sepultus fuit in nostra ecclesia”
   unde ajutat de Leone Garovo, vărul său, sculptor-maistru, va începe  Ziarele vor publica o scurtă ştire: „È morto suicida il cav.
   să lucreze pe şantierul Catedralei San Pietro. Între anii 1621 şi 1623,  architetto Francesco Borromini” (S-a sinucis Cavaler – Arhitect
   Francesco va fi activ angajat în lucrările de la biserica Sant Andrea della  Francesco Borromini)...
   Vale, unde arhitect era unchiul său, Carlo Maderno. Celebrul artist fiind   Recunoscătoare artistului, biserica acceptă (contrar oricăror
   grav bolnav, Borromini a contribuit decisiv la finalizarea construcţiei...  canoane religioase) iar Papa Alexandru al VII-lea va permite ca
     Socotită o capodopera a barocului, “San Carlo alle Quattro  nefericitul sinucigaş să fie îngropat, conform dorinţei sale testamentare,
   Fontane”, realizată în numai doi ani (1634-36), este primul dar şi ultimul  în “tomba di Giovvanna Battista Maderno” mormântul familiei lui
   său “proiect” , pentru care nu a vrut să primească nicio remuneraţie.  Carlo Maderno din biserica San Giovanni dei Fiorentini. Funerariile
   Bisericuţa, numită şi “San Carleto”, pentru dimensiunile sale “piccole”,  sunt mai mult decât modeste, sunt sărace şi triste.
   are suprafaţa egală cu a unuia dintre cei patru piloni ai cupolei San  La baza unui pilastru al bisericii, pe lespedea de piatră nu a fost
   Pietro...                        menţionat nimic...
     În Vatican, Borromini a lucrat la Poarta Sfântă şi a creat “la base  În acelaşi an la 26 octombrie, în biserica San Carlo alle Quattro
   per la Pieta” , capodopera lui Michelangelo, pentru care a primit “25  Fontane, cardinale Ulderico di Carpegna celebrează căsătoria dintre
   scudi a buon conto del piedestallo che si ha fatto sotto a la Pieta” (25 de  Bernardo Castelli – Borromini, nepotul artistului şi Maddalena, fiica
   scuzi pentru soclul statui Pieta de Michelangelo)...  Giovannei Battista Maderno... Peste doi ani, pe 9 februarie 1669 cei
     Preţuit de Inocenţiu al X-lea, Francesco este arhitectul care va  doi tineri îşi vor boteza primul lor copil, acesta va purta numele de:
   raspunde de “restauro della basilica San Giovanni in Laterano” , în  Francesco...
   întâmpinarea noului An Giubiliar 1650...          După treisutedouăzeci şi şapte de ani, la 21 octombrie 1994, din
     În anul 1652, Borromini primeşte din partea Papei Inocenţiu al  iniţiativa Ambasadorului Elveţiei şi al Monsegniorului Mario Canciani,
   X-lea-Giambattista Panfili titlul de „cavaliere dell’ordine Supremo  stareţul bisericii San Giovanni dei Fiorentini, a fost desvelită o lespede
   del Cristo” dar, imediat după moartea Pontifului, din anul 1655 începe  pe care era scris simplu: Franciscus Borromini...
   pentru artist o perioadă de criză, atât din punct de vedere artistic cât şi
   din cauza unor profunde şi dureroase tulburări psihice...                 Bucuresti, 19 martie 2016

                          www.oglindaliterara.ro                 11669
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14